Arsmotesprotokoll

År 2013

Protokoll från Hedlandets vägsamfällighet

Årsstämma 2013-03-17

Taxinge hembygdsgård

 

Ordförande James Tersmeden öppnade mötet.

Vid stämman var 13 fastigheter representerade varav en genom fullmakt. Se bilaga 1.

§1.    Mötet ansåg att stämman blivit behörigen utlyst.

Eric Zabkar framförde att det var svårt att skriva ut vissa handlingar från hemsidan. Flera hade uppmärksammat problemet. Hemsidan kommer göras om inom kort, vilket troligen gör att problemen försvinner.

§2.   Dagordningen fastställdes.

§3.   Till ordförande för stämman valdes James Tersmeden.

§4.   Till sekreterare för stämman valdes Mika Moilanen.

§5.   Till justeringspersoner valdes Ingrid Johansson och Elis Hedlund.

§6.   Verksamhetsberättelse för år 2012 redovisades av James Tersmeden och
        godkändes av mötet.

§7.  Kassör Gunilla Tersmeden redovisade kostnader och intäkter för år 2012, vilket
       godkändes av årsmötet. 

        Revisorerna har påtalat att redovisningen avser när fakturor betalats under kalenderåret, och
        anser att redovisningen i stället bör avspegla när arbetet har utförts.  Gunilla har innevarande år
        redovisat både och. Framöver kommer redovisningen att avspegla arbeten utförda under kalenderåret      

§8.   Revisor Peter Egnér redogjorde för revisorernas berättelse, som godkändes av  mötet. 

§9.   Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.


§10. Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar förelåg.

§11. Verksamhetsplan för år 2013 (bilaga 2), redovisades av James Tersmeden.
       James har förberett (till styrelsen) en offertförfrågan (bilaga 3), för vårbruk mm. som
       bör skickas ut till entreprenörer snarast, i alla fall punkterna 1-8.
       Man bör säkerställa att vattnet från långa backens krön rinner bort från vägen. Statsbidrag
       kan sökas för dike.
      
      Gemensamma arbetsdagar kommer att ske söndagen den 19/5 kl. 09:00 och söndagen den
      15/9 kl. 09:00. Samling vid Hedlanda gård. Därutöver kommer styrelsen vid behov bjuda
      in till arbetsinsatser av medlem via mail.
        

§12. Gunilla Tersmeden presenterade den framlagda debiteringslängden och redovisade budgetförslag för år 2013.  
    
       Peter Egnér påpekade att en del av årets budget redan har förbrukats för vinterunderhållet
       2012, vilket gör att budgeten bör höjas.
       Gunilla redovisade att 32 000kr för Hedlandavägen, samt 6 000kr för Sjöbyggetvägarna
       har förbrukats 2013 för 2012 års vinterunderhåll. Det gör att kassan på c:a 80 000kr
       (i budget för 2013), inte redovisar tillgängliga medel för 2013..

     
       Eric Zabkar kom med förslag att möjliggöra för styrelsen att anlita en vägfogde utanför
       styrelsen.
       Vägfogdens arbetsuppgifter så som att patrullera vägen 1-2 ggr i veckan, avropa
       vinterunderhåll och annat underhåll vid behov anses så krävande
       för ordförande att en uppdelning vore lämplig. Detta gör att budgeten för arvoden för
       styrelsen föreslås höjas.

 

      Gunilla informerade också om att föreningen fått beviljat statsbidrag för Sjöbyggetvägen
       (sträckningen från postlådorna till parkeringen ovanför fastighet S:a skogen1 :19 ( ej för
       avsticken) samt höjt bidrag för Hedlandavägen. Beskedet var utan förbehåll, vilket några
       undrade om, då man haft diskussioner om stenar vid Sjöbyggetvägarna. James
       informerade då att en syn skulle göras efter att snön smält bort.

§13. Budget för 2013 som fanns i handlingarna till mötet, med följande ändringar godkändes
       av mötet:
       För att underlätta för verksamheten baserat på de investeringar som ska göras enligt
       bilaga 2, samt justering av redovisningen, beslutade mötet att höja budgeten enl följande:
       Budgetposten för vägunderhåll Hedlandavägen höjs från 96 000kr till 128 000kr, samt för
       Sjöbygget höjs vinterunderhållet från 5 000kr till 11 000kr.

       Budgetposten på arvoden för styrelsen höjdes, för att möjliggöra anlitande av vägfogde
       med 2 000kr till totalt 7 000kr.

       Debiteringslängden justeras baserat på den ändrade budgeten, vilket godkändes av mötet.

       Mötet beslutade om senaste betalningsdag till den 26/4 2013.


§14. Mötet beslutade att styrelsen inom sig fördelar arvodena.

        

§15. Mötet valde Mariann Pedersen Ruth till ordförande för två år och Kristina Hellman till

        kassör för två år. Mötet valde Daga Celsing till suppleant för ett år, Eric Zabkar

        och Peter Egnér till revisorer för ett år.

§16. Mötet valde James Tersmeden (sammankallande) och Ingrid Johansson till  
        samfällighetens valberedning.

§17. Övriga frågor
        Inga övriga frågor.

§18. Justerat protokoll kommer att skickas ut till fastighetsägare via e-post och via vanlig  
        post till de som inte har e-post adress. Protokollet läggs också ut på vägsamfällighetens
        hemsida.

§19.  Mötet avslutas. 

 

Mariefred   17/3 2012

 

James Tersmeden                                     Mika Moilanen

Ordförande                                              Sekreterare

 

Protokollet justerat av

 

………………….                                    …………………………………

Ingrid Johansson                Elis Hedlund

 

År 2012

Protokoll från Hedlandets vägsamfällighet

Årsstämma 2012-03-17

Taxinge hembygdsgård

Ordförande James Tersmeden öppnade mötet.

Vid stämman var 13 fastigheter representerade varav tre genom fullmakt. Se bilaga 1.

§1. Mötet ansåg att stämman blivit behörigen utlyst.
Eric Zabkar framförde att handlingarna ska delges samtidigt som kallelse sker enligt
stadgarna §§ 13 och 14.

§2. Dagordningen fastställdes.

§3. Till ordförande för stämman valdes James Tersmeden.

§4. Till sekreterare för stämman valdes Ingrid Johansson.

§5. Till justeringsmän valdes Eric Zabkar och Elis Hedlund.

§6. Verksamhetsberättelse för år 2011 redovisades av James Tersmeden och
godkändes av mötet.

§7. Kassör Gunilla Tersmeden redovisade kostnader och intäkter för år 2011, vilka
godkändes av årsmötet.

Eric Zabkar framförde synpunkter på kostnaderna för vägunderhåll. Han ansåg att de är
alldeles för höga i förhållande till vad som blivit utfört.

§8. Revisor Elis Hedlund redogjorde för revisorernas berättelse som godkändes av
mötet.

§9. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

§10. Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar förelåg.

§11. Verksamhetsplan för år 2012 redovisades av James Tersmeden.
Angående målning av broräcke vid Bäckatorp sa Ulf Billing att det är på gång.
James Tersmeden och Ulf Billing ska ha kontakt om detta.
Elis Hedlund framförde att det är viktigt att lägga ner arbete på
diken för att förhindra skador på vägarna, t.ex. utmed vägen vid Ekbacka Gårds
badbrygga i riktning mot Sjöbygget. Troligen behöver det sprängas där för att
åstadkomma dike enligt Mikael von Bothmer.

Styrelsen efterfrågar frivilliga som kan hjälpa till med arbete på vägen för att hålla
kostnaden nere. Elis Hedlund, Per Tillgren och Eric Zabkar anmäler sig. Eftersom det är
få fastighetsägare representerade på stämman föreslår Mika Moilanen att styrelsen ringer
till fastighetsägare angående detta.

§12. Gunilla Tersmeden presenterade den framlagda debiteringslängden och redovisar
budgetförslag för år 2012.

Diskussion fördes enligt följande:

Hedlanda Gårdsväg
Gunilla Tersmeden informerade om att kostnad för vinterunderhåll troligen inte blir så dyrt som beräknat, enligt uppgift av Mikael von Bothmer. Styrelsen föreslår därför att posten för vägunderhåll sänks med 25 000 kr, från 125 000 till 100 000. Styrelsen efterfrågade mandat att göra en extra utdebitering om det skulle behövas.

Synpunkter från Ulf Billing och Eric Zabkar att lagd budget trots detta var alldeles för hög. Eric Zabkar föreslår att fondering på 30 000 kr utgår eftersom det finns 20 000 kr avsatt för oförutsett i posten vägunderhåll. Eric Zabkar ansåg också att debiteringslängden var felaktig eftersom det finns fyra fastboende på Sjöbygget och i debiteringslängden framkommer bara att det finns en, Mika Moilanen. Enligt Eric Zabkar är han, Ulf och Ulla Billing samt Tanja Pitkänen också fastboende och ska betala för fastboende. Det uppkommer en diskussion om vilket som är det rätta sättet att hantera detta.

Ulla Lindgren föreslår att mötet beslutar enligt styrelsens förslag eftersom det är bra att ha en buffert för oförutsett i stället för att göra extra utdebitering vilket Ingrid Johansson instämde i.

Daga Celsing föreslår att fonderingen sänks från 30 000 kr till 15 000 kr. Hon framför även att vi bör diskutera vilken kvalité vi vill ha på vägen och om det finns billigare alternativ. Hon föreslår också att vi tar ut vår kontaktperson från Trafikverket för att prata om standarden på vägen. Hon säger att det finns en hel del bidrag att söka, kanske för ev. sprängning vid dikning. För övrigt tycker Daga Celsing att vägen är bra jämfört med andra motsvarande vägar.

Diskussion uppkommer under denna punkt om att tillsätta en arbetsgrupp för frågor som uppkommit i samband med budgeten, se punkten övriga frågor.

Sjöbyggetvägarna

I och med att kostnaden för vinterunderhållet blir lägre än beräknat föreligger tre förslag.
1. Styrelsens nya förslag att sänka vinterunderhållet med 5 000 kr, total budget 21 500 kr.
2. Styrelsens ursprungliga förslag 26 500 kr, i och med billigare vinterunderhåll kan vi redan i år avsätta 5 000 kr för grusning framöver.
3. Ulf Billings ursprungliga förslag 36 500 som blir 31 500 om vi minskar vinterunderhållet med 5 000 kr.

Eric Zabkar anser att frågan måste ställas till Sjöbyggets medlemmar på deras årsmöte. Ulla Lindgren framför att alla Sjöbyggets medlemmar är inbjudna till dagens möte och de kan närvara själva eller med fullmakt. Ingrid Johansson framför också att medlemmarna är informerade om att vägfrågan behandlas på vägsamfällighetens årsstämma.

§13. Budget för 2012 som delades ut vid mötet, med ändring att vi minskar fondering från
30 000 kr till 15 000 kr godkändes. Bilaga 2. Mötet beslutar också att ge styrelsen
mandat att göra en extra utdebitering om styrelsen bedömer det nödvändigt. Styrelsen
fastställer den avgiften i så fall. Angående debiteringslängden beslutade mötet att
medlemmarna debiteras enligt nuvarande debiteringslängd och att styrelsen beslutar om
ändrat andelstal för de tre fastigheter som numera är fastboende Zabkar 1:19, Billing
1: 31och Pitkänen 1:29, anmäler detta till Lantmäteriet och att nästa debitering sker utifrån
ändrad debiteringslängd. Mötet beslutade om senaste betalningsdag 27/4.

Sjöbyggets medlemmar beslutade om budget för Sjöbyggetvägarna enligt styrelsens ursprungliga förslag på 26 500 kr. Rösterna fördelades enligt följande: två röster på alternativet 21 500 kr och sex röster på alternativet 26 500 kr samt inga röster på alternativet 31 500 kr. Se bilaga 1.

§14. Mötet beslutade om arvode för styrelseledamöter med 999 kr, för suppleant 500 kr och
och 500 kr till Göran Lindgren för hans uppdrag som debiteringstekniker.

§15. Mötet valde Mika Moilanen till sekreterare för två år och James Tersmeden till
ordförande för ett år. Mötet valde Anna Simonsson till suppleant för ett år, Eric Zabkar
och Peter Egnér till revisorer för ett år.

§16. Mötet valde Ulf Billing och Ingrid Johansson till samfällighetens valberedning.

§17. Övriga frågor

Ordförande informerade om gemensamma arbetsdagar den 20/5 och den 16/9 kl 9.00.

Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska arbeta med följande
frågor:
-vilken standard ska vi ha på våra vägar?
-vad och när ska vägarbete/underhåll utföras?
-finns andra entreprenörer som är billigare och bättre än de vi använder i idag?
-vilka principer gäller för avgift avseende fastboende respektive
fritidsboende och hur ska styrelsen tillämpa dessa?

Arbetsgruppen består av Eric Zabkar, Daga Celsing och Peter Egnér. Arbetsgruppens
förslag ska lämnas till styrelsen för vidare behandling.

§18. Justerat protokoll kommer att skickas ut till fastighetsägare via e-post och via vanlig
post till de som inte har e-post adress. Protokollet läggs också ut på vägsamfällighetens
hemsida.

§19. Mötet avslutas.

James Tersmeden avtackar avgående ledamot Ingrid Johansson och revisorerna Elis
Hedlund och Mikael von Bothmer.

 

Mariefred 17/3 2012

 

James Tersmeden                                                                             Ingrid Johansson

Ordförande                                                                                       Sekreterare

 

Protokollet justerat av

…………………. …………………………………

Eric Zabkar                                                                                         Elis Hedlund

År 2011

Protokoll från Hedlandets vägsamfällighet

Årsstämma 2011-04-10

Taxinge hembygdsgård

Ordförande James Tersmeden öppnade mötet.
Vid stämman var åtta fastigheter representerade. Ingen genom fullmakt. Se bilaga 1.

§1.    Mötet ansåg att stämman blivit behörigen utlyst.

§2.   Dagordningen fastställdes.

§3.   Till ordförande för stämman valdes Ulf Billing.

§4.   Till sekreterare för stämman valdes Ingrid Johansson.

§5.   Till justeringsmän valdes Mika Moilanen och Ulla Lindgren.

§6.   Verksamhetsberättelse för år 2010 redovisades av James Tersmeden och  
        godkändes av mötet.

§7.  Kassör Gunilla Tersmeden redovisade kostnader och intäkter för år 2010.

§8.   Kassör Gunilla Tersmeden läste upp revisorernas berättelse som godkändes av
        mötet. 

 §9.   Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2010.

§10. Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.

§11. Verksamhetsplanen för år 2011 redovisades av James Tersmeden.

James gör tillägg om att de stora stenarna vid ladan som vetter mot Sjöstuguvägen ligger nära vägen och bör flyttas längre från vägen. Enligt Daga Celsing har Mikael von Bothmer pratat om att han ska flytta dessa. Mika Moilanen tar upp att även stenarna utmed vägen över Hedlanda Gård ligger väl nära och bör flyttas in.

 

Erik Zabkar framförde att Sjöbyggetvägarna måste sandas inte bara snöröjas. James framförde att sandning sker i samband med snöröjning. Angående fråga om sandlåda på Sjöbygget som har aktualiserats av James Tersmeden, har Per Tillgren varit i kontakt med Björnbergs. Frågan kommer att behandlas på Sjöbyggets årsmöte.

 

Eric anser att det är mycket sämre underhåll av Hedlanda Gårdsväg nu än tidigare. Speciellt dåligt är det vid Bäckatorpsbron. Det är alltför många och stora potthål och dessa har inte åtgärdats. Erik anser att det inte enbart räcker med ordinarie underhåll. James framförde att många av skadorna är orsakade av den stränga vintern och att det som nu är prioriterat är att hyvla vägen. Enligt Daga Celsing är vägen i ovanligt bra skick jämfört med andra vägar som hon har erfarenhet av och att det också har betydelse hur fort man kör. Ingrid Johansson framförde att underhållet inte är sämre nu än tidigare men att två hårda vintrar satt spår på vägarna.

 

Erik föreslog att Sjöbygget har en egen vägfogde för Sjöbyggetvägarna. Mötet beslutade att ge Sjöbyggets samfällighet i uppdrag att utse en kontaktperson för kommunikation med ordföranden i vägsamfälligheten. Förslag kom upp att det ska framgå på vägsamfällighetens hemsida hur och med vem medlemmarna ska kommunicera sina synpunkter.

§12. Kassör Gunilla Tersmeden presenterade debiteringslängden och redovisade

budgetförslag för år 2011. 

§13. Mötet godkände budget och utdebiteringen för 2011samt att medlemsavgiften ska
        betalas senast 110427.

§14. Mötet beslutade om oförändrad budget 5000 kr för arvode.

§15. Mötet valde James Tersmeden till ordförande för två år och Gunilla Tersmeden till

        kassör för två år. Mötet valde Anna Simonsson till suppleant för ett år, Elis

        Hedlund och Mikael von Bothmer till revisorer för ett år.

§16. Mötet valde Ulf Billing och Mika Moilanen till samfällighetens valberedning.

§17.  Inga övriga frågor  

§18.  Justerat protokoll skickas ut till fastighetsägare via e-post och via vanlig  
         post till de som inte har e-post adress. Protokollet läggs också ut på vägsamfällighetens
         hemsida.

§19.  Mötet avslutades. 

Ulf Billing                                                Ingrid Johansson

Ordförande                                               Sekreterare

Protokollet justerat av

……………….                                        …………………………………

Mika Moilanen                                         Ulla Lindgren

År 2010

Protokoll från Hedlandets vägsamfällighet

Årsstämma 2010-04-25

Taxinge hembygdsgård

 

Kassör Gunilla Tersmeden öppnade mötet.

Vid stämman var sju fastigheter representerade varav en genom fullmakt. Se bilaga 1.

 

§1.    Mötet ansåg att stämman blivit behörigen utlyst.

 

§2.   Dagordningen fastställdes.

 

§3.   Till ordförande för stämman valdes James Tersmeden.

 

§4.   Till sekreterare för stämman valdes Ingrid Johansson.

 

§5.   Till justeringsmän valdes Anders Nilsson och Ulla Lindgren.

 

§6.   Verksamhetsberättelse för år 2009 redovisades av sekreterare Ingrid Johansson och 

        godkändes av mötet. Kassör Gunilla Tersmeden redovisade  2009 års budget.

 

§7.   Revisor Elis Hedlund läste upp redovisade revisionsberättelsen som också godkändes av

        mötet. Mötet beslutade av ge styrelsen ansvarsfrihet för 2009.

 

§8.   Motion angående hundskit på vägen. Elis Hedlund föredrar sin motion om problem med

        detta. Styrelsen redovisar sitt svar på motionen där det framkommer att hundägare bör se

        till att hundar gör sina behov på sådant ställe så att det inte riskerar att besvära övriga

        fastighetsägare. Se bilagor 2 och 3. Mötet beslutar att kommande ordförande tar kontakt med fastighetsägare som inte sköter

       detta.

 

§9.   Verksamhetsplanen för 2010 redovisades av ordförande och godkändes. Dessutom

        uppmärksammades att en tall är fälld i kurvan mellan Sjöbyggets brevlådor och           

        Hedlanda Gård och som ligger mycket nära vägen. Anders Nilsson ser till att den tas

        bort. Elis Hedlund (Ekbacka) informerar om att han har byggt ett eget system för utlopp

        från sin trekammarbrunn. Vattnet rinner ner i vägsamfällighetens dike. Elis har dikat ur

        och  lagt en sträng singel. Fråga uppstår om vattnet som rinner ner i diket bidrar till ett

        ökat underhåll av vägavsnittet och vem som i så fall är ansvarig för det. Det är viktigt att

        hålla koll på hur vägen eventuellt påverkas av detta. 

        Mötet beslutar att ordförande och kassör gör en syn av vägavsnittet.

 

§10. Kassör Gunilla Tersmeden redovisar budget för år 2010. Gunilla informerar om att

        Trafikverket kommer att överta ansvaret för enskilda vägar och i samband med det göra

        en syn av vägen. Skrapning och grusning kommer att ske på Sjöbygget och Hedlanda

        Gårdsväg  inom kort. Mötet beslutar att sekreterare Ingrid Johansson tar upp med Jörgen

        Larsson om saltning av Sjöbyggets huvudväg kan ingå i avsatt budget på 8000 kr.

        Budget för år 2010 godkändes av mötet.

 

                     

§11. Kassör Gunilla Tersmeden informerade om att ordinarie styrelseledamöter kommit

överens om att från och med 2009 ta ut arvode med 999 kr /person och år vilket är lägre än det arvode som beslutades av årsstämman 2009. Anledningen till detta är att föreningen då inte behöver betala sociala avgifter. Information också om att ledamöterna har möjlighet att ta ut ersättning för resor och telefonkostnader.   

        

§12. Mötet valde James Tersmeden till ordförande för ett år och Ingrid Johansson till

        sekreterare för två år. Mötet valde Anna Simonsson till suppleant för ett år och Elis

        Hedlund och Mikael von Bothmer till revisorer för ett år.

 

§13. Mötet valde Anders Nilsson och Ulf Billing till valberedning.

 

§14.  På punkten övriga frågor framförde Per Tillgren (Sjöbygget) belåtenhet med

         vinterunderhållet. Elis Hedlund däremot framför att fastighetsägare på Ekbacka har   

         haft problem med vinterunderhållet. Aktuell väg är dock inte ansluten till Hedlanda

         vägsamfällighet. Elisa uppmanas att ta kontakt med vägens ägare för att diskutera detta. 

 

§15.  Justerat protokoll kommer att skickas ut till fastighetsägare via mejl till de som har det   

         och via vanlig post till de som saknar mejl. Protokollet läggs också ut på väg-

         samfällighetens hemsida.

 

§16.  Mötet avslutas.  

 

James Tersmeden                                     Ingrid Johansson

Ordförande                                              Sekreterare

 

 Protokollet justerat av

 

 Anders Nilsson                                                              Ulla Lindgren

 

 Mariefred 23 maj 2010

År 2009

Protokoll från Hedlandets vägsamfällighet

Årsstämma 2009-04-26

Taxinge hembygdsgård

 

Kassör Gunilla Tersmeden öppnade mötet pga. att ordförande Pierre Bordier hade anmält förhinder.

 

Vid stämman var 12 fastigheter av 43 representerade varav 3 genom fullmakt.

 

§1.  Mötet ansåg att stämman blivit behörigen utlyst.

 

§2.  Dagordningen fastställdes av mötet, efter ändring av § 12. Ny lydelse: Val av  

       styrelse, suppleanter och revisorer.

 

§3.  Till ordförande för stämman valdes Elis Hedlund.

 

§4.  Till sekreterare för stämman valdes Ingrid Johansson.

 

§5.  Till justeringsmän valdes Ulf Billing och Mikael von Bothmer. 

 

§6.  Verksamhetsberättelsen för år 2008 lästes upp och godkändes av mötet.

        Kassör Gunilla Tersmeden redovisade 2008 års budgetresultat.

 

§7.  Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

       Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2008.

 

§8.  Mötet beslutade att godkänna förslaget till nya stadgar.

 

§9.  Verksamhetsplanen för 2009 redovisades. Förutom det som framkom i planen framförde

       Mikael von Bothmer behov av dikning även vid Spökbacken. 

 

§10. Kassör Gunilla Tersmeden redovisade budget och debiteringslängd för år 2009. Mötet

        beslutade att godkänna budget och debiteringslängd för 2009.

 

§11. Mötet beslutade om oförändrat arvode till styrelsemedlemmar och revisorer i enlighet

        med budgetförslaget.

 

§12. Mötet valde Pierre Bordier till ordförande på två år och Gunilla Tersmeden till kassör

        på två år. Mötet valde Anna Simonsson till suppleant på ett år samt Elis Hedlund och

        Mikael von Bothmer till revisorer på ett år.

 

§13. Mötet valde Ulf Billing och Anders Nilsson till valberedning på ett år.

 

§14. Övriga frågor:

        -Ulf Billing informerade att han har tagit bort varningsskyltar vid Sjöbyggets brevlådor.

         Skyltar finns vid behov i Anders Nilssons vagnslider.              

     

        -Ulf Billing informerade också om att det går mycket elkablar vid Sjöbyggets brevlådor

          och att det är viktigt att iaktta försiktighet när dikning ska ske. Han anser att            

          leverantören bör  kontaktas innan arbetet påbörjas.

    -Per Tillgren ställde fråga om räcket vid Ekbacka Gård som inte är klart. Gunilla informerar   

    att enligt entreprenör Jörgen Larsson (Björnbergs) så har en hammare gått sönder som    

    används för att slå ner stolparna. Gunilla informerar också om att vi inte förlorar bidraget   

    från vägverket pga. att det dröjer med färdigställandet. Det kommer också upp sypunkter på

    att räcket bör vara ca 20 meter längre än vad som är planerat och att det ofärdiga räcket kan

    utgöra en större risk än om det inte finns något räcke alls. Ulf Billing informerar om

    ”Vägverkets Produktion” som kan utföra vägarbeten och som lämnar fasta priser för de

    arbeten de utför. Styrelsen ska framföra klagomål till Jörgen Larsson angående räcket. Ett

    förslag är att bjuda in Jörgen Larsson till nästa årsmöte.

 

  -Per Tillgren ställde fråga angående den nya dragningen av vägen som genomfördes söder  

   om stengärdet vid Hedlanda Gård. Vid diskussion då denna skulle genomföras framkom att

   den gamla vägen skulle vara kvar som promenadväg. I dagsläget finns ett stort dike som gör

   det svårt att passera. Ulf Billing informerar om att Anders Nilsson har planer på att bygga  

   en gångbro över diket. Vägen tillhör Anders Nilsson och ingår inte i  vägsamfällighetens

   ansvar.

 

  -Mauritz och Alf Åbeck har en mycket liten avgift till vägsamfälligheten. Mauritz godkänner 

   att debiteringen skickas till honom.

 

 - Elis Hedlund framför synpunkter på att vägen dammar mycket. Enligt Elis bör vägen saltas    

   i mars månad då den fortfarande är fuktig och att detta bör läggas in som återkommande

   rutin. Elis framför också att en del boende kör alldeles för fort på Hedlandavägen. Detta f  

   förvärrar de närboendes situation avseende vägdammet och ökar olycksrisken för

   trafikanterna. Förslag kommer upp om att sätta upp skyltar med rekommenderad hastighet.

   Styrelsen kontaktar vägverket angående detta.

 

-Elis Hedlund framför att vägsträckan mellan Ekbacka Gård och lågprisvaruhuset är dåligt

 skött. Styrelsen informerar att denna vägsträcka inte ingår i Hedlandets vägsamfällighet 

 utan är Strängnäs kommuns ansvar. Enligt Ulf Billing har kommun gett Björnbergs i

 uppdrag att sköta den vägsträckan.

 

§15. Protkoll från årsstämman skickas via e-post till dem som har lämnat e-postadress och via

        vanlig post till övriga.                               

  

§16. Ordförande tackar deltagande medlemmar och avslutar mötet.

 

 

Protokoll justerat av

  

Ulf Billing                                                      Mikael von Bothmer

  Mariefred 2 maj 2009