Hedlandets vägsamfällighet

staddag20storweb.jpg

Anmäl till styrelsen ändring i användningssättet för din fastighet, ex från helårsboende till fritidsboende och vice versa.

Frågor om
Hedlandavägen och Sjöbygget,
kontakta Ulf Billing
070-947 23 20

Webmaster: Johan Carlsson, senast uppdaterad 2021-04-16

AKTUELLT

År 2021

Ändring av tidpunkt årsmöte på grund av smittspridningen. Årsmötet planeras nu till söndag 22 augusti kl 11:00. Plats: Övre delen av trädgården Hedlanda Gård, ta med egen stol.

Tidpunkt för årsmöte är nu satt till söndag 25/4 kl 11:00 på övre delen av trädgården Hedlanda Gård. Mötet sker utomhus så vänligen ta med egen stol. Inbjudan kommer också att mailas ut.

År 2020

Nu finns signerat protokoll från årsstämman upplagt under fliken årsmöte.

Nytt datum fastställt för årsmöte. Söndag 28/6 kl 11:00 på övre delen av trädgården Hedlanda Gård. Vänligen ta med egen stol då mötet sker utomhus.

Påskrivna handlingar finns nu upplagda under fliken Årsmöte.

P.g.a. nuvarande rekommendation av folkhälsomyndigheten skjuts årsmötet på obestämd tid. Inget årsmöte 26/4.

Årsmöte för 2020 är planerat till söndag 26/4 kl 11:00 på Stallbacken Hedlanda Gård. Kallelse kommer per mail.

År 2019

Justerat protokoll från årsmöte 7 april finns nu upplagt.

Årsmötet genomfördes enligt plan och signerade dokument finns upplagda under fliken årsmöte. Justerat protokoll  från mötet kommer att läggas upp i sinom tid.

Årsmötet är planerat till 7 april kl 11.00 i Stallbacken Hedlanda Gård. Handlingar finns under fliken Årsmöte.

År 2018

Protokoll från årsmötet 2018-04-08 finns nu upplagt.

År 2017

Välkomna till arbets-/städdag 14/5 kl 10-12. Mötesplats: Klockstapeln, Hedlanda gård.

Årsmötet genomfördes enligt plan, där protokoll finns att se under Årsmöte.

Årsmötet är planerat till den 1a april kl. 11:00. Plats Taxinge bygdegård.

År 2016

Årsmötet genomfördes enligt plan, där protokoll finns att se under Årsmöte.

Årsmötet är planerat till den 24:e april kl. 10:00 till 12:00. Plats: Taxinge bygdegård

År 2015

Städdag är planerat till den 12/9 kl 09:00 vid Hedlanda gård, så välkomna till mingel och fika:-)

Årsmötet genomfördes enligt plan, där protokoll finns att se under Årsmöte.

Årsmötet är planerat till den 19:e april kl. 10:00 till 12:00. Plats: Taxinge bygdegård

År 2014

Städdag är planerat till den 17/5 kl 09:00 vid Hedlanda gård, så välkomna till mingel och fika:-)

Årsmötet genomfördes enligt plan, där protokoll finns att se under Årsmöte.

Årsmötet är planerat till den 30 mars 2014 kl. 10:00 till 12:00. Plats: Taxinge bygdegård.

År 2013

Höjning av bärigheten har gjorts på 740m av Hedalanda gårdsväg

Städdag genomfördes den 19 maj där ett antal fastigheter deltog, med fika och skvaller som belöning.

Årsmöte söndagen den 17 mars 2013 kl 10.
Handlingar från årsmötet finns under flik årsmöte

År 2012

Väghyvling
En mer genomgripande renovering av vägen kommer att göras i slutet på vecka 44. Allt regnande har skadat vägen.
 
Städdag
Den 16 september 2012 kl 09.00 samlas vi på Hedlanda gårdsplan för en städdag. Att röja sly och fylla i hål står på programmet. Ev kanske vi rensar någon trumma. Plocka skräp gör vi också.
 
Årsmöte den 17 mars kl 10.00 2012 i Taxinge bygdegård
Handlingar från årsmötet 2012 finns under flik årmöte.

År 2011

November 2011
Under november har följande arbeten gjorts: Vägen  har sladdats och hålorna fyllts igen. En trumma ansluter nu till befintlig brunn vid Ekbacka för att inte allt vattnet skall rinna ner på vägen vid badtrappan. Ny trumma är lagd vid Mickes väg eftersom den gamla proppades igen för lätt.
Ekonomin är körd i botten pga att snöröjningen vintern 2010/11 åt upp alla reserver. Vi har just nu 4.000 kr kvar i kassan. Vi hoppas på en snöfattig vinter med minusgrader så att vägen håller bättre.
Inför nästa år måste vi bygga upp nya reserver.
 
Städdag
Den 17 september kl 09.00 samlas vi på Hedlanda gårdsplan för en städdag. Vi kommer främst att röja sly och buskar men även åtgärda en del annat. Välkomna!

28 augusti
Snart kommer vägen att grusas och sladdas på utvalda ställen.
Handlingar från årsmötet hittar du under fliken årsmöte.

Den 7 maj samlades vi för att städa Hedlandavägen. Vi rensade diken och tog bort sly och gamla grenar som skymde sikten.

alla20staddagweb.jpggunilla20stadweb.jpg

Ulf, James, Daga, Per, Ingrid och Gunilla jobbade.
Var är alla ni andra 34 fastighetsägare?  
 
10 april 2011

snokappweb.jpg

För att spara lite pengar samlade styrelsen ihop snökäpparna efter årsmötet. Vädret var härligt och motion fick vi också. Protokollet från årsstämman den 10 april kommer så snart det är skrivet och justerat. 
 
År 2010

Vintern kom tidigt, redan i november 2010. Den sista hyvlingen som skulle skett hösten 2010 blev därför inte av.
Snöröjningen sker så snart det är möjligt. Hedlandavägen prioriteras, därefter resp småväg.
rimfrostweb.jpg 
 
6 september 2010
Den 29 juli var det skyfall i Mariefredstrakten. Vår väg blev illa skadad, bitvis gick det inte att ta sig fram. Vår väghållare Björnbergs ryckte snabbt ut för att göra vägen farbar från Runstenen. Under veckan som följde genomförde Björnbergs omfattande reparationsarbeten. Vår lilla budget har svårt att klara kostnaderna för en sådan "naturkatastrof". Styrelsen har därför skickat en ansökan till Trafikverket om Särskilt driftbidrag.
 
21 augusti
Flera fastighetsägare samlades för en gemensam arbetsdag.
 
25 maj 2010
Vägen kommer snarast att hyvlas och grusas. 
 
Den 9 maj
samlades några stycken för en gemensam arbetsdag. Vi röjde sly och plockade skräp. Här nedan är Ingrid i full fart och rensar diken.
ingrid20web20maj202010.jpg 
 
23 april
Det har varit en lång vinter med massor av snö. Snöplogningen har kostat väldigt mycket och detta gör att budget och utdebiteringen blir avsevärt högre än tidigare år. Se Årsmöte.

År 2009

2 december 2009
Sevab har under hösten lagt kabel längs vår väg fram till Hälltorpskorset.
Dikesrenen är mjuk och det är risk att köra ner sig i det regniga väder vi haft.
Sevab kommer ganska snart att lägga ett slitlager grus på mötesplatserna, men avvaktar i övrigt till i vår med att återställa. Det är bättre att låta gruslagret i dikena sätta sig och jämna till senare.
Hyvlingen som gjordes förra veckan räckte inte till för att få bort alla potthål. Vår vägfogde kommer därför att sladda vägen denna vecka eller så snart det är möjligt.

sevabweb.jpg

Robert Blomberg, Sevab, och vår vägfogde, James, diskuterar hur vår väg bäst ska återställas efter Sevabs kabeldragning.
Här är djupa hjulspår vid en mötesplats.
 
November 2009
Det har varit en besvärlig höst med oerhört mycket regn. Vår väghållare har därför avvaktat med att hyvla vägen. Den har under en tid varit mycket gropig, men nu är det hela avhjälpt för ett tag.
 
Augusti 2009
Dikning har skett vid de mest utsatta ställena, Sjöbyggets brevlådor och Solhöjd. Nu hoppas vi att vägen ska hålla bättre i vinter. Slyrensning sker kontinuerligt vid bron nedanför Bäckatorp.
Arbetsdagen den 5 september är inställd.
 
2009-05-19
Vägen har hyvlats, grusats och saltats. Efter en vinter med besvärligt väglag hoppas vi nu att vägen håller ett tag. Räcket vid Ekbacka gård har färdigställts enligt ursprunglig plan, men kommer att förlängas under hösten.

Arbetsdag för att hålla snyggt längs vägen är utsatt till den 13 juni kl 10.00. Välkomna! Samling vid gården.
2009-05-03
Extra information!
Ordförande Pierre Bordier har meddelat att han pga tidsbrist inte kan engagera sig i vägföreningens verksamhet under resterande mandatperiod. Efter samråd med valberedningen Ulf Billing och Anders Nilsson har styrelsen beslutat att adjungera James Tersmeden som vägfogde. Valberedningens ledamöter har även meddelat att de bistår med råd i frågor som rör vägen.

2009-04-27
Vi hade årsmöte en strålande försommardag. Ca 10 fastighetsägare valde att närvara vid årsmötet och göra sin röst hörd. Vi beslutade bl a om debiteringslängden för 2009. Utdebiteringarna skickas ut snarast möjligt.

2009-02-09
Räckena är fortfarande inte klara. Vår entreprenör Björnbergs måste hyra in en hammare för att slå ner stolparna och den går sönder hela tiden. En sådan maskin är bristvara och det är kö för att få hyra den. Så tålamod, räckena blir helt klara någon gång. Styrelsen har kontaktat Vägverket.
Vägen blir lätt hal i detta väder när det töar och fryser om vartannat. Vi beställer sandning så ofta det är nödvändigt.
 
År 2008

2008-11-12
Vi har sökt och beviljats bidrag från Vägverket för att göra räcken vid Ekbacka gård. Som det är idag är det obehagligt att köra nerför backen då det inte finns något skydd alls mot järnvägsslänten. Arbetet kommer att utföras senast i mitten av december.
 
2008-10-18
Röjfest

hedlanda202200820web.jpg

 
Den här röjfesten var vi 13 vuxna och två barn som hjälpte till. Styrelsen hade fixat kaffe och mackor, som blev ett välkommet avbrott. Nu är sikten röjd hela Hedlandavägen.

Tack alla som ställde upp.

kvinnor20pa20vag.jpg  man20pa20vag.jpg
 
Alla hjälpte till, både kvinnor, män och barn 

2008-10-16
Under motorvägsbroarna samlas enorma mängder vatten. Nu är dikena röjda så att vattnet rinner undan bättre.
 
2008-09-28
Delar av styrelsen förstärkt med två frivilliga fortsatte arbetet med att ta bort sly längs vägen. Det är mycket kvar att göra i backen upp till Solhöjd och vid vägen fram till Ekbacka gård.
  
2008-08-31 
Det myckna regnandet har förorsakat stor potthål i vägen. Styrelsen har beställt sladdning av vägen och det kommer att utföras veckan efter den 7 september.
2008-07-16 
Kanterna har klippts och snyggats till så att sikten blir bättre.
  
2008-07-10 
Hedlandavägen är äntligen saltad. Det ryker och dammar mindre från vägen.
 
2008-07-07 
Vägen är grusad så att det blir en bättre vägyta att hyvla och sladda på under året. Tyvärr har vägen redan blivit gropig, så den måste sladdas ganska snart. Saltning kommer så fort det är möjligt att genomföra enligt vår entreprenör Björnbergs.
  
2008-06-15  

web1hvsf1.jpg

Styrelsen, förstärkt med frivilliga, tog bort sly längs vägen, fällde träd som skymde utfarten vid runstenen m.m.
Motorsåg, röjsåg, sekatör, handsåg och kvastar kom till pass. Vi plockade också upp skräp längs dikeskanterna, två sopsäckar fylldes.
  
webhvsf2.jpgwebhvsf3.jpg

Vi slet i fyra timmar men har ändå halva vägen kvar att röja

2008-06-15 
Vår ordförande har kört ett lass bankfyllning till vändplatsen vid badet Sjöstugevägen, tippat det där och  jämnat till det, samt tippat halva lasset vid P-platsen. En av fastighetsägarna har erbjudit sig att lappa vägen själv.
 
2008-06-06
Styrelsen inspekterade per skooter alla vägavsnitt som hör till Vägsamfälligheten.
 
2008-06-05
Grusning och saltning av vägen har beställts hos entreprenören.